Çocuk Ergen Psikiyatri Uzmanı

0216 4287546

Havva Nüket İşiten

Havva Nüket İşiten Tel: 0216 4287546

 

1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Havva Nüket İşiten 2. Doğum Tarihi: 22.08.1958 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Cerrahpaşa Tıp Fak. Istanbul Üniversitesi 1976- 1982 Y. Lisans Gazi Tıp Fak Gazi Üniversitesi 1985- 1990 Doktora Ankara Tıp Fak. Ankara Üniversitesi 1992- 1995 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 2012 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi : 6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 6.1. Yüksek Lisans Tezleri ( Bitmiş) ve 1. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocukların WISC-R Alt Testlerinin Metilfenidat Tedavisi Öncesi ve Sonrası Puanlarının İncelenmesi , Klinik Psikoloji Yüksek Llisans Uzmanlık Tezi . ,Uzm Psk.Eda Bağcı Üsküdar Üniversitesi. Istanbul . 2014 2. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olan Çocukların Anne Babalarında Depresyon. Uygulamalı Psikoloji ,Yüksek Lisans Bitirme Projesi.Uzm. Psk. Çağla Kınalı. Üsküdar Üniversitesi, Istanbul, 2014 3. 4-18 Yaş Arası Çocuklarda Travma Ölçeği Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Uzmanlık Tezi.Uzm. Psk. Kübra Göktepe. Üsküdar Üniversitesi. Istanbul 2014 4. Hiperaktivite ve Dikkat eksikliği olan Çocuklarda Aile Tutum Ve Davranışlarının Etkisi. Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Tezi. Uzm Psk. Ayşe Handan Özkan Selim. Üsküdar Üniversitesi. Istanbul. 2014 5. Lise Öğrencilerinde Çocukluk Çağı İhmal ve İstismarı İle Anksiyete ve Depresyon Arasındaki İlişki ve Bu İlişkinin Yüksek ve Düşük Puanla Girilen Okullar Arasındaki Farkı . “Ağrı İli Örneklemi” Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Tezi. Uzm Psk. Ayşe Nurcan Özüçağlayan . Üsküdar Üniversitesi. Istanbul. 2015. 6. ” 6.2. Yüksek Lisans Tezleri ( Devam Eden ) 2 1. Öfke kontrol problemi yaşayan 25–40 yaş arası yetişkin kadınlarda, “öfke yönetimi grup psikoeğitimi nin” etkinliğinin araştırılması. Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Tezi. Uzm Psk. Zeynep Rahmatulin. Üsküdar Üniversitesi. Istanbul 2014. 2. 2-6y arası yaygın gelişimsel bozukluğu olan çocuklarda …. “Duyusal Bütünleme Terapisi” yönteminin etkileri. Fatih Katranlı 3. Çocuklarda Duygu Durum Bozukluğu Aile Tutumunun etkisi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Tezi. Uzm Psk. Hatice Esra Bakır . Üsküdar Üniversitesi. Istanbul. 2014 7. 8. 6.2. Doktora Tezleri 1. 6-60 ay Arası Dönemde Yeme Problemi Olan Çocukların Büyüme, Gelişim ve Yemek Seçimi İlişkisinin Ailesel Davranış Biçimleri, Annelerin Beslenme Bilgi Düzeyleri ve Duygusal Durumları İle Birlikte Değerlendirilmesi. Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Tıpta Uzmanlık Tezi Uzm.Dr. Nilgün KARADAĞ Tez Danışmanı : Dr. Nüket İŞİTEN 9. 6.3. Görev Aldığı Jüriler 1.Eda Bağcı Jüri 2. Çağla KınalıJüri 3. Serdar Jüri 4. Kübra Göktepe jüri 5. Ayşe Handan Özkan Selim jüri 6. Ayşe Nurcan Özüçağlayan juri 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) 1. İsiten N. Contributing Multidisciplinary Teams. (MDT) Establishment of interdisciplinary child protection teams in Turkey 2002-2001: Identifying the strongest link can make difference! Child Abuse and Neglect 33 (2009) 247-255 2. Karademir S., Oğuz D., Inci A., Şenocak F., Ocal B., Isiten N.: Chest Pain in Children. Cardiology in the Young ISSN 1047-9511. Vol : 11 Supp 1 May 2001 3., G Eryilmaz, I Gögcegoz , O Yorbik, N Isiten Metilfenidat”Long-Acting Methylphenidate Toxicity: Case Report. Bulletin of Clinical Psychopharmacology. Vol. 24, N:. 4, 2014 (BCP-2014- 02-024.). 4.G.Eryılmaz, Sayar G.,Özten E., Göğceğiz G., Yorbik Ö., İşiten N., Bağcı E.: Follow-Up Study of Children Whose Mothers Were Treated With Transcranial Magnetic Stimulation During Pregnancy: Preliminary Results.Neuromodulation: Technology at The Neural Interface June 30, 2014 3 5. Ö. Yorbik, C. Mutlu, S. Özilhan, G. Eryılmaz, N. İşiten, S. Alparslan, E. Sağlam : Plasma Methylphenidate Levels In Youths with Attention Deficit Hyperactivity Disorder Treated with OROS Formulation. . PMID:25384118. [PubMed – as supplied by publisher] 7.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 1. Şahin F., Kültür E., İşeri E., İsiten : “Strongest link” with Structured Training Improves Establishment of Interdisciplinary Management of Child Abuse and Neglect in a Traditional Society ( Session Date and Time : wend , 6 sept. ) 2. Karademir S., Oğuz D., İnci A., Şenocak F., Ocal B., İsiten N.: Chest Pain in Children. The 3rd World Congress of Pediatric Cardiology and Cardiac Surgery. May 27-31, 2001. Toronto , Ontario, Canada. 3.Eryılmaz G., Hızlısayar G., Öztan E., Göğceğiz I, Yorbik Ö., İşiten N.,Bağcı E.: Follow-Up Study of Children Whose Mothers Were Treated With Transcranial Magnetic Stimulation on During Pregnancy: Preliminary Results. Neuromodulation: Technology at the Neural Interface (Online Library: wiley.com) DOI: 10.111/ner.12231 7.3. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler 7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 1. Yılmaz G., İşiten N., Ertan Ü., Öner A.: Bir Çocuk İstismarı Vakası. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2003; 46: 295-298 2. Demircioğlu F., Şener Ş., İşiten N.: Kardiyak Sorunlu Alkol Bağımlılarında Magnezyum ve Kalsiyum Düzeyleri. Türk Biyokimya dergisi Vol XIV, No: 3. Cilt XIV Sayı : 3 1989. 3. İşiten N.: İstenmeyen Gebelikler . Türkiye Klinikleri J. Fam Med-Special Topics 2014; 5 (5) : 138- 7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 1. İşiten N.,Şener Ş., Arıkan Z.: Klinik Depresyonda Tablonun Derinliğinin Belirlenmesinde Klinik Psikometrik Ölçümler ile (HRSD ve ZUNG) Biyolojik Belirleyici arasındaki Korelasyon. XXVI. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi .İzmir . 2. 2. İşiten N., Şener Ş., Arıkan Z.: Affektif hastalıklarda Sosyodemografik Özellikler ile DSM III-R ve RDC Tanı Sınıflamalarının Biyolojik Gösterge (DST; Dexamethasone 4 Suppression Test) ile tanı duyarlılıkları Korelasyonu. . XXVI. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi .İzmir . 3. Demircioğlu F., Şener Ş., İşiten N.: Kronik Alkolizmin Kardiyovasculer Sisteme Etkileri. . XXV. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi .Mersin . 4. Işık E., İşiten N., Arıkan Z.: Alkol Bağımlısı Hastaların Bağımlılık Tedavisine Yönelik Tedavi Motivasyonları ve Bu Konuda Rol oynayan Etmenler. . XXV. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi .Mersin . 5. İşiten N., Çifter İ., Yüksel N.: Lityum ve Nöroleptik Kullanımının Yakın Bellek Üzerine Etkisi. . XXIV. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi .GATA Ankara . 6. İşiten N.V. th International Congress on Psychopharmacology 30 October-3 November 2013 Antalya Turkey 7. İşiten N “ Genetic Polymorphism in Children é2 nd Eurasian Congress of Biological Psychiatry in Bursa 5-8 June 2014 Bursa Turkey 8. İşiten N.,Özkan A.H., Sinirlioğlu H., ve ark.: “Dikkat Eksikliğ ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) Tanısı Olan Çocukların Anne Babalarının Tutum, Davranış ve Duygu Durumlarının İncelenmesi”. 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. (Sözel Bildiri) Istanbul . Türkiye 9. İşiten N., Sinirlioğlu H., Eryılmaz G., ve ark.: “12-18 yaş Arası Cinsel İstismara Uğramış BSRM’lirde Kalan Kız Çocuklarının Değerlendirilmesi”. 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. (Sözel Bildiri) Istanbul . Türkiye 10. İşiten N., Göktepe K., Sinirlioğlu H., ve ark.: “Çocukluk Çağı Travma Sonrası Duygusal Stres Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”. 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. (Poster Bildiri) Istanbul . Türkiye 11. İşiten N., Sinirlioğlu H., Soysal A.,ve ark.: “ Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve EEG Zemin Düzensizlikleri Birlikteliğinde Bilişsel Fonksiyonların Değerlendirilmesi – Olgu Sunumu” 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. (Poster Bildiri) Istanbul . Türkiye 12. Baripoğlu S., İşiten N., Köse G., ve ark.: “ MUltidisipliner Yaklaşım İle İzlenen Yeme Bozukluğu Tanılı Üç Prepubertal Olgu: Anorexia Nervosa mı, Obsessif Kompulsif Kişilik Bozukluğunun Erken Formu mu?” 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. (Poster Bildiri) Istanbul . Türkiye 13. Sinirlioğlu H., Cömert G., İşiten N., : “Bir Sağlık Meslek Yüksek Okulu Müfredatında Yer Alan “Pozitif Psikoloji” Dersinin Öğrencilerin Duygusal Zeka Puanlarına Etkisinin İncelenmesi ve Koruyucu Ruh Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi” 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. (Poster Bildiri) Istanbul . Türkiye 14. Diğer yayınlar 8. Projeler 5 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde ; -“14-18 Yaş Arası İstismar ve İhmale Uğramış Çocuklarda Bireylere ve Kurum Elemanlarına Yönelik Rehabilitasyon projesi” . Proje Başkan Yardımcısı Yenidoğan (Bebek) Psikiyatrisinde Tanı Sınıflaması Uyarlama Çalışması DC:0-3R Diagnostic Classification of Mental Health and Developmental Disorders of Infancy and Early Childhood: Revised Edition 9. İdari Görevler (1999 -2011) Dr. Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi Bölümü Sorumlusu (2012-2014..) Klini,k Araşatırmalar Etik Kurul Başkan Yardımcısı, (2014-.. ) Üsküdar Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurul Başkanı (2014-.2014) Üsküdar Üniversitesi ŞİDAM (Şiddet Araştırmaları Merkezi) Müdürü (2014- ) Üsküdar Üniversitesi Engelliler Merkezi Müdürü 10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler 1. T.C. Adalet Akademisi Öğretim Görevliliği. 2. Türk Psikiyatri Derneği üyeliği 3. Psikiyatri Asistanları ve Uzmanları Derneği Kurucu üyeliği 4. Türk Çocuk ve Ergen Psikiyatri Derneği üyeliği 5. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Öğrenme Güçlüğü Derneği üyeliği 6. Çocuk İstismarı ve İhmalini Önleme Derneği Üyeliği 7. Haydi Tut Elimi Derneği Üyeliği 11. Ödüller “Altın Madalya” Başbakanlık Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü; Ankara 2005. 12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz. Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Teorik Uygulama Sayısı 2012-2013 Güz İleri Psikoterapi Kuramları 3 30 İleri Psikoterapi Kuramları 6 50 İlkbahar Çocuk Psikopatolojisi 3 35 Çocuk Psikopatolojisi 3 35 Güz İleri Psikoterapi Kuramları 3 İleri Psikoterapi Kuramları 3 35 İleri Psikoterapi Kuramları 3 18 İleri Psikoterapi Kuramları 3 42 İlkbahar İleri Psikopatoloji 3 45 İleri Psikopatolojı 3 45 2013-2014 Güz İleri Psikoterapi Kuramları 3 45 İleri Psikoterapi Kuramları 3 6 İleri Psikoterapi Kuramları 3 45 İlkbahar İleri Psikopatoloji 3 İleri psikopatoloji 3 İleri Psikopatoloji 3 Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Teorik Uygulama Sayısı 2014-2015 Güz İleri Psikoterapi Kuramları 3 30 İleri Psikoterapi Kuramları 6 50 İleri Psikopatoloji 3 15 İlkbahar İleri Psikoterapi Kuramları 3 20 Süpervizyon 3 3 25 Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir. 13. Diğer bilimsel etkinlikler 1. 2011. Çocuk İstismarı Kongresi , 2. 07.03.2013. “Kadına Yönelik İstismardan Şiddete” Panel. Üsküdar Üniversitesi 3. 2 Nisan 2014 Otizm Günleri Oturum Başkanlığı 4. 2-4 Mayıs 2014 . 11. International Congress on Cognitive Neuroscience Oturum Başkanlığı 5. 05-08 June 2014. 2.nd Eurasian Regional Congress of Biological Psychiatry Use of phenotyping in childhood and adolescent psychiatry