2004 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Programından mezun oldu. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı’nda yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlayarak 2006 yılında bilim uzmanı, 2009 yılında ise doktor unvanı aldı. 2011 yılında doçent olan Akın halen Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında görev yapmaktadır.
Dr. Akın çeşitli zamanlarda öğrencilerine akademik yazım ve araştırma konularında özel dersler vermektedir.

Çalışma Alanları
Psikolojik testler
Benlik
Başarı yönelimleri
Teknoloji Bağımlılığı

Yayınlanmış Kitapları

1. Psikolojik danışma ve rehberlik. İstanbul: Okutan Yayıncılık (2007).
2. Kendini aldatma: Neden ve sonuçlarına ilişkin bir analiz. Ankara: Nobel Yayınları. (2010).
3. Kendini sabotaj: İnsanoğlunun sınırlı doğasının bir sonucu. Ankara: Pegem Akademi. (2011).
4. Bilişötesi. Ankara: Nobel Yayınları. (2011).
5. Psikoloji ve Eğitimde Kullanılan Güncel Ölçme Araçları. Ankara: Nobel Yayınları. (2012).
6. Güncel Psikolojik Kavramlar 1: Pozitif Psikoloji. Sakarya: Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayınları. (2012).
7. Güncel Psikolojik Kavramlar 2: Benlik. Sakarya: Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayınları. (2012).
8. Eğitimde Kullanılan Güncel Ölçme Araçları. Ankara: Nobel Yayınları. (2012).
9. Psikolojik danışma kuramları (Editör). İstanbul: Lisans Yayıncılık. (2014).
10. Çözüm odaklı kısa süreli grupla psikolojik danışma uygulamaları (Editör). Ankara: Nobel Yayınları. (2014).
11. Güncel psikolojik kavramlar I: Pozitif psikoloji. Ankara: Nobel Yayınları.
12. Güncel psikolojik kavramlar II: Benlik. Ankara: Nobel Yayınları.
13. Güncel psikolojik kavramlar III: Aile-Evlilik. Ankara: Nobel Yayınları.
14. Güncel psikolojik kavramlar IV: Eğitim-Öğretim. Ankara: Nobel Yayınları.
15. Güncel psikolojik kavramlar V: Politik Psikoloji. Ankara: Nobel Yayınları.
16. Güncel psikolojik kavramlar VI: Değerler. Ankara: Nobel Yayınları.
17. Psikolojide Kullanılan Güncel Ölçme Araçları Cilt-1. Ankara: Nobel Yayınları.
18. Psikolojide Kullanılan Güncel Ölçme Araçları Cilt-2. Ankara: Nobel Yayınları.

Makalelerinden Seçmeler

1. Satıcı, S. A., Can, G., & Akın, A. (2015). The Vengeance Scale: Turkish adaptation study. Anatolian Journal of Psychiatry, 16(1), 36-43. (SSCI)
2. Akın, A., & Akın, Ü. (2015). Friendship quality and subjective happiness: The mediator role of subjective vitality. Education and Science, 40(177), 233-242. (SSCI)
3. Akın, A., & Akın, Ü. (2015). Self-compassion as a predictor of social safeness in Turkish university students. Revista Latinoamericana de Psicología, 47(1), 43-49(SSCI).
4. Akın, U., & Akın, A. (2015). The predictive role of self-compassion on
self-handicapping in Turkish university students. Ceskoslovenska
Psychologie, 59(1), 33-43. (SSCI)
5. Akın, Ü., & Akın, A. (2015). Examining the predictive role of self-compassion on sense of community in Turkish adolescents. Social Indicators Research, 123, 29-38. (SSCI)
6. Akın, A., Yalnız, A., Akın, Ü., & Ozcelik, B. (2015). Sahtekârlık Ölçeği Türkçe formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, 50, 309-315.
7. Akın, A., Anlı, G., Eker, H., & Özçelik, B. (2015). Bedeni Beğenme Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. The Journal of Academic Social Science Studies, 36, 505-511.
8. Akın, A., Odabaşı, Ş., & Özçelik, B. (2015). Akademik Branş Memnuniyeti Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. The Journal of Academic Social Science Studies, 36, 1-7.
9. Akın, A., & Çelik, E. (2015). Cinsel Kompülsiyon Ölçeği’nin Uyarlanması. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 14(3), 617-629.
10. Akın, A., & Akın, Ü., (2015). Investigating the predictive role of self-compassion on social self-efficacy. Journal of Educational and Instructional Studies in the World, 5(3), 11-19.
11. Akın, A., & Yalnız, A. (2015). Yaşam Memnuniyeti Ölçeği Türkçe Formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Electronic Journal of Social Sciences, 14(54), 95-102.
12. Anlı, G., Akın, A., Şar, A. H., & Eker, H. (2015). Kendini sabotaj ile psikolojik iyi olma arasındaki ilişkinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Electronic Journal of Social Sciences, 14(54), 160-172.
13. Akın, A., Yalnız, A., Özcelik, B., Kazaz, N., Odabaşı, Ş., & Şua, M. F. (2015). Çekirdek İnançlar Envanteri Türkçe Formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. The Journal of Academic Social Science Studies, 35, 25-31.
14. Akın, A., Kaya, Ç., Hamedoğlu, M. A., Akın, Ü., Arslan, S., Çelik, E., & Çitemel, N. (2015). A preliminary psychometric investigation on the Relational Approach to Work Scale. Journal of European Education, 5(1), 9-14.
15. Akın, A., Özbay, A., & Baykut, İ. (2015). Sosyal Medya Kullanımı Ölçeği’nin Türkçe Formu’nun geçerliği ve güvenirliği. The Journal of International Social Research, 8(38), 628-633.
16. Akın, A., Turan, M. E., & Turan, E. (2015). Sosyal Nedenli Öğretmen Tükenmişliği Ölçeği Türkçe Formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. The Journal of International Social Research, 8(38), 613-616.
17. Akın, A., & Akkaya, O. (2015). Sosyal Yeterlik ve Sosyal Sonuç Beklentileri Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 204-213.
18. Akın, A., & Akın, Ü. (2015). Mediating role of coping competence on the relationship between mindfulness and flourishing. Revista Suma Psicológica, 22(1), 37-43.
19. Akın, A., & Yalnız, A. (2015). Anlaşmazlığı Hoşgörme Ölçeğinin (AHÖ) Türkçeye Uyarlanması. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(1), 473-482.
20. Akın, A., Yıldız, B., & Akın, U. (2015). Yakın İlişkilerde Şiddet Sorumluluğu Ölçeğinin Türkçe Formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslar arası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi, 6, 25-34.
21. Akın, A., Bilgin, O., & Akın, U. (2015). Aile İçi Yakın İlişkilerde Deneyimler Ölçeğinin Kısa Formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. UHBAB Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, 14, 12-21.
22. Akın, A., Yıldız, B., & Akın, U. (2015). Aşk Yaşamı Doyumu Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması, geçerlik ve güvenirlik çalışması. UHBAB Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, 14, 43-53.
23. Ugur, E., & Akın, A., (2015). Yaşam Bağlılığı Ölçeği Türkçe Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(2), 424-432.
24. Akın, A., Süler, M., Eker, H., & Anlı, G. (2015). Romantik İlişkilerde Algılanan Değişim Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması, Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Hakemli Psikiyatri ve Psikoloji Araştırmaları Dergisi, 3, 112-122.
25. Akın, A., Kaya, Ç., & Demirci, İ. (2015). Oyun Motivasyonu Ölçeği’nin Geçerliği ve Güvenirliği. Mersin Universitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 18-31.
26. Akın, A., & Yalnız, A. (2015). Yakın İlişkilerde Minnettarlığı İfade Etme Ölçeği (YİMİEÖ)Türkçe Formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. The Journal of International Social Research, 8(37), 539-544.
27. Akın, A., & Kahraman, A. (2015). Ergen Para Tutumu Ölçeği Türkçe Formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Research in Education and Teaching, 4(2), 267-271.
28. Akın, A., & Bilgin, O. (2015). Çocuklar için Çok Boyutlu Mizah Anlayışı Ölçeğinin Türkçe formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. The Journal of International Social Research, 8(37), 684-688.
29. Akın, A., Akça, M. E., & Gülşen, M. (2015). Sıkıntıyı Tolere Etme Ölçeği Türkçe formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(2), 619-630.
30. Akın, A., & Taş, İ. (2015). Yaşam Anlamı Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10(3), 27-36.
31. Akın, A., & Akın, U. (2015). Do school experiences predict subjective vitality in Turkish college students? GESJ: Education Science and Psychology, 2(34), 35-44.
32. Akın, A., Şahin, M., & Gülşen, M. (2015). Çocukluk Çağı Narsisizm Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 203-215.
33. Akin, A., Hamedoğlu, M. A., Arslan, S., Akin, U., Çelik, U., Kaya, Ç., & Arslan, N. (2015). The Adaptation and Validation of the Turkish Version of the Critical Thinking Disposition Scale (CTDS). The International Journal of Educational Researchers, 6(1), 31-35.
34. Akın, A., & Akın, U. (2014). Examining the relationship between
authenticity and self-handicapping, Psychological Reports, 115(3),
795–804. (SSCI)
35. Akın, Ü., & Akın, A. (2014). Investigating the
predictive role of authenticity on subjective vitality with structural
equation modelling. Educational Sciences: Theory & Practice, 14(6),
2043-2048. (SSCI)
36. Akın, A., & Arslan, S. (2014). The relationships between achievement goal orientations and grit. Education and Science, 39(175), 267-274. (SSCI)
37. Akın, A., & Akın, Ü. (2014). Self-compassion as a predictor of defeat in Turkish university students. Voprosy Psikhologii, 5, 79-87. (SSCI)
38. Arslan, S. & Akın, A. (2014). Öğrenci Akademik Destek Ölçeği Türkçe formu: Geçerlik ve güvenirlik çalişmasi. Hacettepe University Journal of Education, 29(3), 1-7. (SSCI)
39. Uysal, R., Satici, S. A., Satici, B., & Akin, A. (2014). Subjective vitality as mediator and moderator of the relationship between life satisfaction and subjective happiness. Educational Sciences: Theory & Practice, 14(2), 489-497. (SSCI)
40. Akın, A., & Akın, Ü. (2014). Investigating predictive role of 2×2 achievement goal orientations on math attitudes with structural equation modeling. Education and Science, 39(173), 246-273 (SSCI)
41. Satici, S. A., Uysal, R., & Akin, A. (2014). Forgiveness and vengeance: The mediating role of gratitude. Psychological Reports, 114(1), 1-12. (SSCI)
42. Arslan, S., & Akın, A. (2014). Metacognition: As a predictor of one’s academic locus of control. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(1), 33-39. (SSCI)
43. Akın, A., & Uğur, E. (2014). Aile Rol Performansı Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslar arası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi, 4, 125-133.
44. Akın, A., Özbay, A., & Akın, U. (2014). Ergenlerin Stresli
Yaşantılarına Yönelik Ebeveyn Tepkileri Ölçeği’nin Türkçe Formunun
geçerliği ve güvenirliği. Journal of Research in Education and
Teaching, 3(4), 384-391.
45. Akın, A., & Akın, U. (2014). An investigation of the predictive role
of self-compassion on subjective happiness in Turkish university
students. GESJ: Education Science and Psychology, 6(32), 59-68
46. Uysal, R., Sarıçam, H., & Akın, A. (2014). Öznel Zindelik Ölçeği
Türkçe formunun psikometrik özellikleri. Muğla Sıtkı Koçman
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 33, 136-146.
47. Akın, A., Savcı, M., Akın, Ü., & Özçelik, B. (2014). Algılanan Politik Öz-yeterlik Ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği. The
Journal of International Social Research, 35(7), 501-505.
48. Akın, A., Sahranç, Ü., Kaya, M., Akın, Ü., & Uğur, E. (2014). İnternet Öz-yeterliği Ölçeği Türkçe Formu’nun geçerlik ve güvenirliği. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 404-415.
49. Akın, A., Yıldız, B., & Akın, Ü. (2014). Akademik Potansiyele Yönelik İnanç ve Duygular Ölçeğinin Türkçe Versiyonunun Geçerlik ve Güvenirliği. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 49-62.
50. Akın, A., Karduz Adam, F. F., & Akın, Ü. (2014). Arkadaşlık Kalitesi
Ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği. Journal of Research in
Education and Teaching, 3(4), 378-383.
51. Akın, A., Kaya, M., Turan, M. E., Akın, Ü., & Karduz Adam, F. F. (2014). The validity and reliability of Turkish version of the Coping Competence Questionnaire. Journal of Educational and Instructional Studies in the World, 4(4), 25-29.
52. Akın, A., Turan, M. E., Altundağ, Y., & Akın, Ü. (2014). The validity and reliability of Turkish version of the Revised Religious Fundementalism Scale. Journal of Educational and Instructional Studies in the World, 4(4), 54-56.
53. Akın, A., Altundag, Y., Turan, M. E., & Akın, Ü. (2014). The validity
and reliability of the Turkish version of the Smart Phone Addiction
Scale-Short form for adolescent. Procedia-Social and Behavioral
Sciences, 152, 74-77.
54. Akın, A., Turan, M. E., Altundag, Y., & Akın, Ü. (2014). The Validity
and Reliability of the Turkish Version of the New Computer Game
Attitude Scale for adolescents. Procedia-Social and Behavioral
Sciences, 152, 70-73.
55. Akın, A., Akın, Ü. Turan, M. E., & Altundag, Y. (2014). The validity
and reliability of the Turkish version of the Dispositional Positive
Emotion Scales. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 152, 78-81.
56. Sarıçam, H., Erguvan, F. M., Akın, A., & Akça, M. Ş. (2014). Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölceği (BTÖ-12) Türkce formu: Geçerlik ve güvenirlik calışması. Route Educational and Social Science Journal, 1(3), 148-157.
57. Akın, A., Usta, F., & Akın, Ü. (2014). The validity and reliability of Turkish version of the Life Goal Profile Scale. Journal of Educational and Instructional Studies in the World, 4(3), 20-24.
58. Akın, A., Usta, F., & Akın, Ü. (2014). The validity and reliability of Turkish version of the Assets in the Neighborhood Scale. Journal of Educational and Instructional Studies in the World, 4(3), 1-5.
59. Akın, A., & Sarıçam, H. (2014). Okul Deneyimleri Ölçeği Türkçe Formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(2), 77-86.
60. Akın, A., Sarıçam, H., Kaya, Ç. & Demir, T. (2014). Turkish Version of Job Crafting Scale (JCS): The Validity and Reliability Study. The International Journal of Educational Researchers, 5(1), 10-15.
61. Akın, A., & Akın, Ü. (2014). Authenticity as a predictor on hope in Turkish university students. GESJ: Education Science and Psychology, 2(28), 64-70.
62. Akın, A., Usta, F., & Akın, Ü. (2014). The validity and reliability of Turkish version of the Theistic Faith Scale. International Journal on New Trends in Education and Their Implications, 5(3), 49-53.
63. Kaya, Ç. Akın, A., Sarıçam, H., & Ugur, E. (2014). Turkish version of the Career and Work Adaptability Questionnaire (CWAQ): Validity and Reliability Study. e-International Journal of Educational Research, 5(1), 76-87.
64. Akın, A., Usta, F., & Akın, Ü. (2014). The validity and reliability of Turkish version of the Civic Engagement Scale. Journal of Educational and Instructional Studies in the World, 4(2), 55-59.
65. Kurbanoglu, N. İ., & Akın, A. (2014). Development and validation of a scale to measure physics laboratory attitude level of university students. Physics Education, 30(1), 1-6.
66. Akın, A., Sarıçam, H., & Kaya, Ç. (2014). Career Decision Self-efficacy Scale-Short form (CDSES-SF): The psychometric properties of Turkish version. IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal, 13(5), 80-89.