nişantaşı escort

Bu işin ehli KiM? K?M bilir!

ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı: Erdoğan GÜLTEKİN

Lisans Psikoloji Ankara Üniversitesi 1985
Y. Lisans Klinik Psikoloji Trakya üniversitesi 1993
Doktora/Örgütsel Davranış İstanbul Üniversitesi 2009

Öğr. Gör. Ş. Balcı Polis MYO, Polis Akademisi 2002-2009
Dr. Öğr. Gör. Ş. Balcı Polis MYO, Polis Akademisi 2009-2009
Yar. Doç. Dr. Ş. Balcı Polis MYO, Polis Akademisi 2009-2012

ESERLER
Gültekin, E., (2012), “The Five Factor Personality Inventory As Predictor In Police Selection Processes”, Poster Presentation, 8th Conference of the ITC, Amsterdam.
EREL, C. ve GÜLTEKİN, E. (1993) “Edirne Huzurevi Populasyonunda Demans Sıklığı Araştırma Çalışması”, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 8.9.10 (Birleşik Sayı), ss. 373-375.
GÜLTEKİN, E. ve ÇARHACIOĞLU, Y., (2001) “Polis Seçimi ve Psikolojik Testlerin Kullanımı”. Polis Bilimleri Dergisi, 3 (3-4), 139-147.
GÜLTEKİN, E., EKİCİ, N. ve TEPE, F., (2011), “Terör Mağduru Polislerde Travma sonrası Stres Bozukluğu Belirtilerinin Değerlendirilmesi”, UGT Dergisi, Vol. 2, No: 1, ss.25-35
GÜLTEKİN, E., (1999) “Marmara Bölgesi Depremini Yaşayan Emniyet Mensupları Hakkında Gözlem ve Çalışma” Poster Sunusu, VI. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, Kapadokya.
GÜLTEKİN, E.,/2007) “Okul Polisliğinde Çocuğun Kişisel Güvenlik Programı-Sihirli 5 Parmak Uygulaması”, Panel Sunusu, IV. Uluslar arası Çocuk ve İletişim Kongresi, İstanbul.
GÜLTEKİN, E.,(2008) “Çocukların Meslek Seçimini Etkileyen İletişim Kanalları”, Panel Sunusu, V. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi, İstanbul.
GÜLTEKİN, E. Ve SEVİMAY, S. (1998) Sağlık Bilgisi, TÜTİBAY Yayını, (MEB Talim Terbiye Kurulu Tavsiye Kararı), Ankara.
GÜLTEKİN, E. (2009) Toplumsal Psikoloji, Ulus Basım Yayın, İstanbul.
GÜLTEKİN E., ÜSTÜNDAĞ E., DEMiR K., BİRGİ F. ve ALTINÇUBUK Ö. (2009) Rehberlik Uygulamaları, Polis Akademisi Başkanlığı Yay. Cem Web-Ofset, Ankara.
GÜLTEKİN, E. (2011) Polis Seçiminde “Polis BeĢ Faktör KiĢilik Envanteri” Uygulaması, Polis Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar, A. KAPTI ve S. K. GÜL, (Ed.), ss. 147-156.
GÜLTEKİN, E. (2012) Kolluk Hizmetlerinde Bireysel Risk Yönetimi, Güvenlik Hizmetlerinde Risk Yönetimi, S. GÜLTEKİN (Ed.), ss. 167-181.

DOKTORA TEZ ÖZETİ
POLİSLERİN TEMEL KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN İŞ BAŞARISI ÜZERİNE ETKİSİ
Bu çalışmanın amacı; polisin temel kişilik özelliklerinin iş başarısı üzerine etkisini ortaya koymaktır. Bu amaçla, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan 342 polis memurundan elde edilen sonuçlar değerlendirilmiş, polisin temel kişilik özelliklerinin iş başarısını nasıl etkilediği irdelenmiş, kişilik özelliklerinden başka hangi faktörlerin de iş başarısına etki yaptığı araştırılmış, kişilik özelliklerinin polisteki branşlaşma ile ilişkisi incelenmiş ve elde edilen kişilik özelliklerinin personel seçimi ile iş başarısının artırılmasına yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi sağlanmıştır. Temel kişilik özelliklerini belirleyen IPIP-NEO Kişilik envanteri, amir başarı değerlendirme ölçeği ve memur başarı değerlendirme ölçeğinden elde edilen verilerin analizi gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak, polisin iş başarısı ile açıklık, uyumluluk, ve sorumluluk özelliği arasında olumlu yönde ve düşük düzeyde anlamlı; duygusal dengesizlik özelliği arasında olumsuz yönde ve düşük düzeyde anlamlı ilişki bulunmaktadır. Bu kişilik özellikleri ile iş başarıları arasındaki ilişki düzeyleri düşüktür. Ancak polisin iş başarısı ile işe yönelik tutumu arasındaki olumlu yönde ve yüksek düzeyde anlamlı ilişki vardır. İş başarısını etkileyen bağımsız değişkenler genişletildiğinde ise, en önemli faktörün, “işe yönelik tutum” olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışmada, temel kişilik özelliklerini belirleyen kişilik testlerinin diğer personel seçim yöntemleri ve kriterleri ile karşılaştırılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Araştırmanın sonucunda, polisin işiyle ilgili tutumunun iş başarısına etkisinin polisin temel kişilik özelliklerinin iş başarısına etkisinden daha yüksek düzeyde olduğu görülmüştür. *İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tez Özeti. **İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Anabilim Dalı/Örgütsel Davranış Programı

Güncel Tweetler

mecidiyeköy escort
izmit escort, denizli escort, ankara escort, adana escort, kocaeli escort, sakarya escort